iKrotoszyn.pl reklamy
iKrotoszyn.pl - reklamuj się w gazecie internetowej
iKrotoszyn.pl - reklamuj się w gazecie internetowej
iKrotoszyn.pl - reklamuj się w gazecie internetowej


Reklama - COLORSHIRT.PL - Nadruki na koszulki, gadżety reklamowe z nadrukiem dla firm

Reklama - CATERING DLA ZDROWIA - DIETA PUDEŁKOWA

Reklama - TEOMINA SPORT - SIŁOWNIA - FITNESS - CORSSFIT


PARTNERZY - Fundacja Legalna Kultura

PARTNERZY - Zespół wyścigowy KM RACING TEAM


Rynek Pracy powiatu krotoszyńskiego - oferty pracy oraz artykuły tematyczne

Informator Zdrowie i Aktywność - porady i ciekawostki

Reklama internetowa w gazecie
Krotoszyn

Krotoszyn w Unii Europejskiej

2019-04-26 14:04:00

W maju mija 15 lat od momentu wstąpienia Polski do Unii Europejskiej. Jakie inwestycje w Mieście i Gminie Krotoszyn udało się zrealizować dzięki unijnym środkom?

Szanowni Państwo,

 

Kiedy w czerwcu 2003 roku w ogólnokrajowym referendum zapytano Polaków, czy chcą wstąpienia ich kraju do Unii, opowiedziało się za tym ponad 77% głosujących. Po 15 latach naszej obecności we Wspólnocie widać, jak trafna była to decyzja. Płynące z niej korzyści dotyczą wszystkich sfer naszego życia. W przemyśle, dzięki swobodnemu przepływowi towarów i kapitału, notujemy wzrost opłacalności eksportu i w ogóle wzrost obrotów handlowych, napływ inwestycji zagranicznych i nowych technologii, pomoc finansową Unii w ramach funduszy strukturalnych. Otrzymaliśmy miliardy euro dopłat bezpośrednich w rolnictwie, wzrósł eksport zdrowej, ekologicznej polskiej żywności. Poruszanie się w obszarze Unii bez kontroli granicznych uczyniło z podróżowania ważne źródło informacji o kulturze europejskich krajów, wzajemne uznawanie świadectw i dyplomów otwarło przed polską młodzieżą nowe perspektywy edukacji i zdobywania pracy, łatwiejszą naukę języków obcych, a unijne stypendia i pożyczki zapewniają jej odpowiedni poziom materialny. Młodzież ta będzie decydowała o kształcie przyszłej Polski. Unia Europejska to pierwsza od czasów rozbiorów szansa bezpiecznego, długofalowego i trwałego rozwoju wszystkich tkwiących w Polakach zdolności i możliwości, szansa zbudowania nowoczesnej polskiej świadomości, która będzie mogła wpływać na europejską przyszłość.

 

Wszystkie te stwierdzenia możemy odnieść także do naszej gminy: do krotoszyńskiego przemysłu, który na swą działalność potrafi pozyskiwać unijne dofinansowania, krotoszyńskiego rolnictwa, korzystającego z dopłat bezpośrednich i krotoszyńskiej młodzieży, która poszerza swoje horyzonty intelektualne, wykraczając już nawet poza Europę. Wartość środków finansowych, pozyskanych przez gminę Krotoszyn w czasie piętnastoletniej w niej obecności, to kwota prawie 82 milionów złotych zł, wartość przedsięwzięć, które gmina mogła dzięki tym pieniądzom zrealizować, dokładając środki własne, wyniosła 130 milionów, wartość nowych doświadczeń dostępnych przedsiębiorczym Polakom jest nieoceniona.

 

 

Krotoszyn w Unii Europejskiej

 

Powstające pod koniec lat pięćdziesiątych poprzedniego stulecia zalążki dzisiejszej Unii Europejskiej były reakcją społeczeństw na okrucieństwa wojen, które w pierwszej połowie XX wieku zniszczyły Europę i doprowadziły do upadku jej znaczenia w świecie. Największa i niezaprzeczalna korzyść budowy ponadpaństwowych struktur to dziesiątki lat pokoju i uzasadniona nadzieja na pokój w dziesięcioleciach następnych. Jak wielkie jest to osiągniecie, uświadomimy sobie, spoglądając, co dzieje się poza Europą. Korzyść następna to umiejętne wykorzystanie pokoju do tworzenia europejskiego dobrobytu, w którym społeczeństwa bogatsze gotowe są finansowo wspierać społeczeństwa biedniejsze, społeczeństwa Europy Środkowej i Wschodniej, uwolnione od ciężaru komunizmu. Od piętnastu lat uczestniczymy w procesie budowania jednolitej gospodarczo Europy, która dzięki temu odzyskuje znaczenie, jakim cieszyła się w początkach wieku XX. Źródłem jej siły jest dziś przede wszystkim gospodarka i wszystkie związane z jej rozwojem sfery. Polska obecność w Unii oznacza dla nas olbrzymi zastrzyk finansowy i wielkie korzyści bezpośrednie. Wpływają one na wzrost narodowego PKB, a tym samym na zmniejszenie dystansu do krajów Europy Zachodniej, na powstawanie nowych miejsc pracy i bardzo wyraźny spadek bezrobocia. Sama Wielkopolska pozyskała w ciągu piętnastu lat ponad 70 miliardów euro.

 

28.01.2012 - Jawnik - inwestycja na Błoniu

 

Obecność w Unii to niepowtarzalna szansa rozwoju dla wszystkich samorządów. Gminy samodzielnie przygotowują projekty i pozyskują pieniądze na planowane inwestycje. Ponieważ muszą dokładać środki własne, ich budżety są mocno powiązane z rytmem rozdzielania pieniędzy unijnych, a powiązania te owocują przyspieszeniem rozwoju polskich miast i wsi. Wpływ Unii Europejskiej na rozwój Polski najbardziej widoczny jest w sferze infrastrukturalnej; powstają drogi, autostrady, oczyszczalnie ścieków, rozbudowywana jest sieć kanalizacyjna. Nie inaczej jest w Krotoszynie. Wśród inwestycji, z których wykazem mogą się Państwo w tym dodatku zapoznać, znaleźć można rozbudowę kanalizacji sanitarnej i deszczowej, uporządkowanie gospodarki ściekowej, remonty i rozbudowy obiektów wiejskich (świetlice, place zabaw, kompleksy sportowo-rekreacyjne, łącznie prawie 3 miliony unijnych pieniędzy), rewitalizację fragmentów miasta, zakup nowoczesnych środków transportu, zastosowanie odnawialnych źródeł energii, unowocześnianie systemu elektronicznego przesyłania informacji. Na samą rewitalizację rynku pozyskano ponad 9 milionów złotych. Inwestycje te mieszkańcom gminy Krotoszyn stwarzają oczywisty współcześnie wysoki standard codziennego życia. Przebudowa alei Powstańców Wielkopolskich trwa dzięki funduszowi inicjatywy JESSICA, skorzysta z nich także planowana rewitalizacja krotoszyńskiego Błonia, choć nie jest to bezzwrotna dotacja, lecz bardzo nisko oprocentowana pożyczka. Unijne dofinansowania potrafią pozyskiwać krotoszyńscy przedsiębiorcy, przed którymi otworzył się europejski rynek zbytu z kilkuset milionami konsumentów. Ponad dwustu z nich skorzystało z poręczeń Samorządowego Funduszu Poręczeń Kredytowych w Gostyniu, który wzmocnił swoją działalność dzięki unijnym funduszom inicjatywy JEREMIE.

 

30.06.2014 - Plac zabaw Dzierżanów

 

Unijne pieniądze w coraz większym stopniu przeznaczane są na rozwój fizyczny, intelektualny, duchowy naszych obywateli. To dowód wzrostu ogólnego poziomu życia. Po zaspokojeniu podstawowych potrzeb egzystencjalnych pora na rozwój własnej osobowości, własnych pasji, na rozwijanie obecnych w każdym uzdolnień. Pieniądze unijne inwestowane są w wyrównywanie szans edukacyjnych (pracownie komputerowe, zajęcia pozalekcyjne, szkolenia podnoszące kwalifikacje nauczycieli, pomoce dydaktyczne, łącznie ponad 3 miliony zł), w efektywne zarządzanie systemem oświaty, stwarzanie coraz bogatszej oferty kulturalnej dla różnych grup społecznych, widowiska historyczne, zwiększanie bibliotecznych księgozbiorów, rozwijanie współpracy mieszkańców Krotoszyna z miastami partnerskimi.

 

19.05.2015 - Modernizacja oczyszczalni

 

Unia Europejska to łatwość nawiązywania kontaktów z przedstawicielami innych narodów i kultur, o czym w ciągu piętnastu lat mogło przekonać się już kilka tysięcy mieszkańców gminy Krotoszyn: dzieci, młodzieży i dorosłych. Dalsze i bliższe rejony Europy poznawali dzięki działalności krotoszyńskich towarzystw współpracy międzynarodowej, które odpowiadają za jej organizację i przebieg. Unia to łatwość podróżowania, pogłębiania wykształcenia, poszukiwania pracy, zaspokajania własnych aspiracji, to nieprzeliczalna na pieniądze możliwość poszukiwania własnego miejsca w życiu w ramach po raz pierwszy w historii Europy tak silnie zintegrowanego obszaru społecznego.

 

23.06.2015 - Rewitalizacja Rynku

 

Mieszkańcy gminy Krotoszyn mają więc wiele powodów, by popierać obecność Polski w Unii mimo kryzysu, który obecnie przeżywa. Jego przezwyciężenie zależy także od ich postawy. Biorąc udział w międzynarodowej współpracy z gminami we Francji, Niemczech, na Litwie i Węgrzech, wyrażają nadzieję, że Unia Europejska jest przyszłością naszego kontynentu.

 

13.06.2016 - Rewitalizacja okolic Rynku

 

Gmina Krotoszyn w latach 2004-2019 otrzymała dofinansowanie z UE-w formie bezzwrotnych dotacji – 81 700 000,00 zł + pożyczki 44 mln(wykonanie + zawarte umowy)

 • Ochrona najbiedniejszych mieszkańców przed wykluczeniem cyfrowym - 845.340,53 zł - 2011
 • Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej etap I - 8 488 700 zł
 • Modernizacja Szkoły Podstawowej nr 4 - 1 192 400 zł
 • Przebudowa ul. Łukasiewicza – 629.659,81 zł
 • Uporządkowanie gospodarki wodno – ściekowej etap II - 25 414 562 tys. zł
 • Poprawa gospodarki wodno-ściekowej - 1 869 760,00 zł – 2017-2018
 • Regulacja cieku Jawnik - 12 339 300 zł
 • Współpraca z Fontenay le Comte - 191.248,94 zł
 • Lutogniew – budowa ul. Kwiatowej - 136.000 zł, remont i rozbudowa świetlicy - 500 tys. zł - 2011-2012
 • Bożacin – remont i rozbudowa świetlicy - 368.000 zł – 2009-2010
 • Smoszew – wiejskie ognisko kultury regionalnej - 112.935 zł – 2007-2008
 • Kobierno – rozbudowa i przebudowa świetlicy - 500 tys. zł- 2011-2012 , Polana Krasnali- 24.255,79 zł 2014 r.
 • Brzoza – przebudowa świetlicy - 210.000 zł – 2014 r
 • Chwaliszew – wyposażenie domu kultury - 22.961,21 zł – 2011
 • Wróżewy – kompleks sportowo – rekreacyjny – 24.918,16 zł – 2011
 • Wielowieś – remont placu zabaw – 14.394,80 zł – 2011
 • Dzierżanów – plac zabaw - 23.880,48 zł – 2014
 • Tomnice – przystanek rowerowy - 25.000 zł - 2014, budowa obiektu kulturalno - rekreacyjnego w Tomnicach – 165.470,00 zł – 2015
 • Nowy Folwark – plac zabaw – 39.825,00 zł 2011 r, Zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej -20.933,66 zł – 2012
 • Rewitalizacja centrum miasta Krotoszyna – 9.201.083,55 zł – 2013
 • Przystosowanie Zespołu Szkół nr 3 w Krotoszynie do realizacji celów Lokalnego Programu Rewitalizacji - zadanie nr 3 pn. „Rewitalizacja przyległych terenów w obrębie ulic Piekarskiej, Kaliskiej, Kaszarskiej, Gołębiej i części ulicy Farnej wraz z infrastrukturą podziemną” - 1.175.092,51 zł – 2016
 • Odnawialne źródła energii szansą poprawy jakości powietrza na terenie Miasta i Gminy Krotoszyn – 6.282.500,01 zł – 2018-2019
 • Budowa drogi łączącej Kobierno-Nowy Folwark – 702.843,25 zł – 2017
 • Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w gminie Krotoszyn (Zespół Szkół nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi w Krotoszynie, Szkoła Podstawowa w Biadkach, Przedszkole Nr 5 w Krotoszynie – 1.946.578,60 zł 2016-2018
 • Przebudowa Wiejskiego domu Kultury w Różopolu w celu wykorzystania obiektu jako niekomercyjnej infrastruktury kulturalnej – Ok. 300.000,00 zł 2017-2018
 • Przebudowa Wiejskiego Domu Kultury w Wielowsi w celu wykorzystania obiektu jako infrastruktury kulturalnej – 500.000,00 zł – 2018-2019 w trakcie realizacji
 • Przystosowanie Zespołu Szkól nr 3 w Krotoszynie do realizacji celów Lokalnego Programu Rewitalizacji – 13.494.433,15 zł – 2013-2015
 • Szkoła Podstawowa nr 4 - Lepiej uczyć i oceniać w szkole samorządowej -20.000 2007-2009
 • Gimnazjum nr 4 w partnerstwie z MiG Krotoszyn - Lepiej uczyć i oceniać w szkole samorządowej -20.000  zł 2007-2009
 • Monitoring wizyjny w szkołach i placówkach oświatowych 74.900,00 zł – 2007-2008
 • Równe szanse w edukacji dla krotoszyńskiej generacji - 557.273,00 zł - 2009-2011
 • Inter-wioska – 50,000,00 zł – 2009-2010
 • Profesjonalna Straż – Bezpieczna Gmina –profesjonalne szkolenie z zakresu ratownictwa medycznego - 49.884,00 zł – 2009-2010
 • Profesjonalna Straż – Bezpieczna Gmina – projekt szkoleń dla strażaków z jednostek OSP w gm. Krotoszyn – 49.992,00 zł – 2009-2010
 • Profesjonalne E-URZĄDzanie - Modernizacja zarządzania w administracji samorządowej – 620.141,25 zł – 2010-2012
 • Efektywne zarządzanie systemem oświaty- 84.368,96 zł – 2008
 • Edukacja przedszkolna na dobry początek – 554.241,65 zł – 2009-2011
 • Od Kurendy do maila - Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich – 49.166,50 zł – 2008-2009
 • Szkoła Podstawowa nr 4 - Lepiej uczyć i oceniać w szkole samorządowej

09.11.2016 - Hala Sportowa

 

​MZK

 • Unowocześnienie taboru MZK Krotoszyn Sp. z o.o. poprzez zakup 5 fabrycznie nowych autobusów – 2.233.196,80 zł – 2010-2011
 • Wymiana taboru MZK w Krotoszynie na autobusy niskoemisyjne, budowa ciągów pieszo – rowerowych oraz inne inwestycje w obszarze transportu miejskiego” - 6.603.316,28 zł – 2014-2020

KOK

 • Folk-Festiwal – 85.000,00 zł - 2007-2009
 • Pozytywne wibracje – 9.000,00 zł - 2008 - 2009
 • Festiwal Ekologiczny – 17.000,00 zł – 2007-2008
 • Dekodencje – 8.000,00 zł – 2007-2008
 • Folk-Festiwal – 35.000,00 zł – 2007-2008

MOPS

 • Szansa na lepsze życie - 423 419,93 zł – 2008–2009

MUZEUM

 • Plenerowe widowisko historyczne- Święto 56 Pułku Piechoty Wlkp. - 7.000,00 zł
 • Konserwacja sztandarów – Program Operacyjny „Dziedzictwo kulturowe” - 25.000,00 zł

KROTOSZYŃSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA

 • Zakup nowości wydawniczych - Priorytet Rozwój księgozbioru bibliotek - 14.568,00 zł
 • Z książką moje dziecię wędruj po świecie - Program Operacyjny „Rozwój inicjatyw obywatelskich” - 10.000,00 zł
 • Promocja czytelnictwa - Program Operacyjny „Rozwój księgozbioru bibliotek” - 15.043,00 zł

 

Źródło: Artykuł sponsorowanyReklama - Sprzedaż opału - Skup złomu - Usługi transportowe - Krotoszyn

Reklama - OSK AS Maria Maśniak


Reklama - Intermarche Krotoszyn - Supermarket


W ślubnym informatorze znajdziesz artykuły, porady dotyczące organizacji ślubu, wesela oraz wieczoru kawalerskiego lub panieńskiego.

Reklama - Zapytaj prawnika - przeczytaj porady prawne

Reklama - Ciesielstwo - Dekarstwo - Pokrycia dachowe | Sławomir Głód
Reklama - Lombard Smok Krotoszyn - Gotówka od ręki - Skup złota, skup srebraiKrotoszyn.pl reklamy POLUB NAS NA FACEBOOKU - ikrotoszyn.pl